Google map 提供的上海海之星假日酒店电子地图
上海海之星假日酒店地址: 黄浦区金陵东路491号(近浙江南路)
地图中心上海海之星假日酒店所在位置
请在地图上点住鼠标左键来拖动地图,上下移动地图上的比例尺来放大或者缩小地图